Studentske.eu

PREDNES AKO ROVNOCENNÁ ZLOŽKA OBSAHU A ŠTÝLU REČNÍCKEHO PREJAVU. SPÔSOB NÁCVIKU A HLAVNÉ ZÁSADY PREDNESU. MIMOJAZYKOVÉ PROSTRIEDKY PREDNESU (UMELECKÝ

Rétorika-je náuka o vlastnostiach hovoreného prejavu o umení hovoriť-hovoriť by sme mali zaujímavo, presvedčivo a logicky Žánre rečníckeho štýlu – poznáme 3 základné:1.)agitačné: politická reč, súdna reč2.)náučné: prednáška, referát, koreferát3.)príležitostné: spoločenský príhovor, smútočný prejav,...

KLASIFIKÁCIA VETNÝCH ČLENOV, PRAVIDLÁ INTERPUNKCIE VIET

Vetné členy delíme: -základné (hlavné) vetné členy-rozvité vetné členy PODMET je základný vetný člen. Vyjadruje činiteľa, pôvodcu deja alebo nositeľa stavu a vlastnosti. Spolu s prísudkom tvorí prisudzovací sklad. Rozvíjací vetný člen k podmetu...

UPLATNENIE JAZYKOVÝCH ŠTÝLOV A SLOH. POSTUPOV V JAZYKOVEJ PRAXI

UPLATNENIE JAZYKOVÝCH ŠTÝLOV A SLOH. POSTUPOV V JAZYKOVEJ PRAXI. VZŤAH SLOH. ÚTVAROV A FUNKČNÝCH ŠTÝLOV. SPISOVNOSŤ A NESPISOVNOSŤ VYJADROVANIE. Štýl je cieľavedomý výber a usporiadanie jazykových prostriedkov s ohľadom na funkciu a situáciu prejavu....

ZÁKLADNÉ SYNTAKTICKÉ KONŠTRUKCIE

ZÁKLADNÉ SYNTAKTICKÉ KONŠTRUKCIE (SYNTAGMATICKÉ, VETNÉ, POLOVETNÉ, SÚVETNÉ).KLASIFIKÁCIA VIET PODĽA MODÁLNOSTI. MODIFIKÁCIA VETNEJ STAVBY. SKLADBA (syntax) sa zaoberá spájaním slov do viet a viet do celkov. Základnou jednotkou je veta, minimálnou jednotkou je vetný člen.V...

PUBLICISTICKÝ ŠTÝL A JEHO ŽÁNRE, FUNKCIA, OBSAH, JAZYK

Publicistika – aktuálne písomné a ústne prejavy pre širokú verejnosť, realizované prostriedkamimasovej informácie a propagandy. Hlavnou funkciou publicistiky je objektívne informovať a agitovať. Publicistický štýl – má informovať ale aj vzdelávať. Tvorí sa pre...