Studentske.eu

NADVETNÁ TEXTOVÁ SYNTAX. PROSTRIEDKY NÁZORNOSTI MEDZI VETAMI

NADVETNÁ TEXTOVÁ SYNTAX. PROSTRIEDKY NÁZORNOSTI MEDZI VETAMI, ODSEK, KAPITOLA. INTERPUNKCIA V TEXTE (ČIARKA, BODKOČIARKA, TRI BODKY, ÚVODZOVKY, ZÁTVORKY). Text je súvislý jazykový prejav, ktorý sa tvorí spájaním viet, medzi ktorými je istá nadväznosť. Vety...

VÝKLADOVÝ A SLOHOVÝ POSTUP

VÝKLADOVÝ A SLOHOVÝ POSTUP. VYMENUJTE ZÁKLADNÉ POSTUPY LOGICKÉHO MYSLENIA. VYJADRENIE VÝZNAMOVÝCH, LOGICKÝCH VZŤAHOV V SLOVENČINE (KAUZALITA, PRÍČINNÝ A NÁSLEDNÝ VZŤAH, NEGÁCIA, VYMEDZOVANIE). Podstata výkladového postupu – potreba logicky myslieť, nebifľovať, nenútiť, pamätať si jednotlivosti.Rozbor...

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA (PROZÓDIA REČI), KVANTITA, PAUZA, TEMPO, RYTMUS, DÔRAZ, INTENZITA HLASU, MELÓDIA. SLOVOSLED SLOVENSKEJ REČI. POROVNAJTE S CUDZÍM JAZYKOM. Zvukovou stránkou jazyka sa zaoberajú jazykovedné disciplíny fonetika a fonológia.FONETIKA – skúma a opisuje...

ZÁSADY SLOVENSKEJ VÝSLOVNOSTI

ZÁSADY SLOVENSKEJ VÝSLOVNOSTI (POROVNANIE S NIEKTORÝM CUDZÍM JAZYKOM): MÄKKOSŤ – TVRDOSŤ, KVANTITA, RYTMICKÉ KRÁTENIE, ZNELOSTNÁ ASIMILÁCIA, ZDVOJENÉ SPOLUHLÁSKY. Ortoepia – náuka o výslovnosti, v slovenčine skúma tieto javy:kvantita = dĺžka, nositeľka slabičnosti (a =...

PRAMENE INFORMÁCIÍ A ICH SPRACOVANIE. NORMATÍVNA CITÁCIA,

PRAMENE INFORMÁCIÍ A ICH SPRACOVANIE. NORMATÍVNA CITÁCIA, PARAFRÁZA, BIBLIOGRAFIA. VYUŽITIE V NÁUČNOM ŠTÝLE. Informácia znamená v širokom zmysle slova akýkoľvek údaj, správ, fakt, údaj obohacujúci poznanie používateľa. V užšom zmysle slova to znamená informatiku,...

VZNIK A VÝVIN SLOVENČINY

Začiatok hľadáme v období Veľkej Moravy6. storočie: príchod Slovanov, oni preberajú niektoré názvy pohorí od Keltov a Germánov9. storočie: príchod Konštantína a Metoda- zostavujú písmo hlaholika a prvý kultúrny jazyk staroslovienčina, ktorá sa používa...

ZÁSADY SLOVENSKÉHO PRAVOPISU

ZÁSADY SLOVENSKÉHO PRAVOPISU (POROVNANIE S NIEKTORÝM CUDZÍM JAZYKOM ) I – Y V PREDPONÁCH, PRÍPONÁCH, ZDVOJENIE HLÁSOK, VEĽKÉ PÍSMENA, KVANTITA. PRÁCA S PRAVOPISNÝMI A GRAMATICKÝMI SLOVNÍKMI. Ortografia – zaoberá sa zásadami slovenského pravopisu. Písanie...

ROZPRÁVANIE AKO SLOHOVÝ POSTUP

Rozprávanie je zachytenie udalostí v časovej postupnosti. Môže byť slohovým postupom alebo aj slohovým útvarom. Umelecké rozprávanie využíva dramatické stupňovanie zápletky: zauzľovanie deja až po vyvrcholenie deja a potom k jeho rozuzleniu Autorská reč...